Nora Armani will teach Master Classes at the Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography in Yerevan and Karabagh (also possibly Goris/Kapan).
One additional open session for non-actors can be envisaged, if there is request from individuals.
The workshops take place between the 21st of October and the 6th of November.
See you all soon.

Նորա Արմանի դերասանական վարպետության դասեր կը մատուցէ Երեւանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի (ինչպես նաեւ հնարավոր է Գորիս / Կապան) Պետական թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտի ուսանողներին:
Մեկ լրացուցիչ բաց նիստ կարող է նախատեսել ոչ - դերասանների համար եթե կա այդպիսի խնդրանք անհատների կողմից։
Սեմինարներե տեղի են ունենում 21 հոկտեմբերի եւ 6 նոյեմբերի միջոցում։
Շուտով կը տեսնըվենք։

You need to be a member of New York in French to add comments!

Join New York in French

E-mail me when people leave their comments –